Privacyverklaring

Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant vindt jouw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant omgaat met privacygevoelige gegevens.

10 oktober 2021

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoongegevens

Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op zorgenomeenkind.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.
Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We bewaren ze niet langer dan nodig en delen ze niet met derden zonder je daar op voorhand over te informeren, of je toestemming voor te vragen.

Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gebruik van persoongegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je, als:

meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken,
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken,
correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je gegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

Derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.
Voor verschillende toepassingen werken wij samen met derden. Zo beheren wij onze relatiegegevens in een softwarepakket dat we bij een externe partij afnemen en verzenden we onze nieuwsbrief via een extern online platform. Daar waar wij samenwerken met externen hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten die borgen dat de betreffende verwerker niets met je data mag doen zonder uitdrukkelijke toestemming van onze kant en dat hij de technische beveiliging van zijn systemen op orde heeft.

Het bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking, of dan andere wetgeving die het bewaren verplicht. Indien je hier vragen over hebt, beantwoorden we die graag via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl

Wijzigingen

Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.
Contactgegevens Regio Hart van Brabant.

Cookies

Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant plaatst cookies op crisisintervantieteam.nl om haar website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we crisisintervantieteam.nl verbeteren.

Wat is een cookie?

Een klein tekstbestandje. Het wordt op het apparaat geplaatst van iemand die crisisintervantieteam.nl bezoekt.

En de privacy?

Crisisinterventieteam Regio Hart van Brabant gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op crisisintervantieteam.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Weten cookies wie ik ben?

Nee. Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Cookies worden niet gebruikt om uw persoonlijke gegevens (e-mail of adres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.